ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRIVACY POLICY

ENGLISH VERSION BELOW

KDO JSME

Naše webová adresa je: https://smetanafilm.cz.

Happy Celluloid, s.r.o

Na břevnovské pláni 2122/16a

Praha 6 – Břevnov, 169 00

Česká republika

INFORMACE O WEBU A COOKIES

CO JSOU TO COOKIES A K ČEMU SLOUŽÍ

Cookies jsou textové soubory, které po omezenou dobu ukládají určité informace. V okamžiku, kdy poprvé vstoupíte na příslušnou internetovou stránku, váš prohlížeč tyto soubory automaticky stáhne a uloží do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač). Soubor cookie obsahuje nejméně dva komponenty, a to název a hodnotu souboru. Obvykle obsahuje také datum, kdy dojde k jeho automatickému smazání (to je nastaveno podle plánované životnosti daného souboru). Existuje rozdíl mezi soubory cookies platnými po dobu relace (session cookies) a trvalými soubory cookie (persistent cookies). Soubory cookie platné po dobu relace jsou automaticky vymazány ihned poté, co příslušná prohlížecí relace skončí. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem počítači uloženy po celou dobu životnosti příslušných souborů cookies a k jejich vymazání dojde až na konci uvedené doby. 

Soubory cookie jsou určeny k tomu, aby uživatelům usnadňovaly návštěvy internetových stránek a aby tak pro ně byly takové návštěvy uživatelsky příjemné. Tyto soubory cookies si zapamatují vámi preferované nastavení, pokud se na určitou internetovou stránku vrátíte opakovaně, a umožní stránce „vzpomenout si“, které produkty jste naposledy vložili do košíku, nebo zajistí, aby se stránka automaticky zobrazila ve vámi preferovaném nastavení nebo s preferovanou velikostí písma, preferovaným jazykem apod.

Používáme pouze technické, funkční cookies, které jsou nutné pro správné fungování webu

Tyto cookies jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají (např. aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení).

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytovat.

I vy sami si můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče a upravit zde povolení / zakázání práce s cookies.

Pokud však odmítnete všechny soubory cookie, může to mít za následek funkční omezení určitých internetových stránek.

PŘEHLED COOKIES WEBU WWW.SMETANAFILM.CZ

CookieConsent

 • Typ: technická
 • Poskytovatel: smetanafilm.cz
 • Typ: HTTP
 • Expirace: 1 rok
 • Účel: Zjišťuje jaký je režim souhlasu uživatele.

cookie_notice_accepted

 • Typ: technical
 • Poskytovatel: smetanafilm.cz
 • Typ: HTTP
 • Expirace: 29 dní
 • Účel: Určuje, zda návštěvník přijal pole souhlasu se soubory cookie. Tím je zajištěno, že pole pro souhlas se soubory cookie se při opětovném zadání znovu nezobrazí. (V případě využití cookie lišty)

WHO WE ARE

Website adress: https://smetanafilm.cz.

Happy Celluloid, s.r.o

Na břevnovské pláni 2122/16a

Praha 6 – Břevnov, 169 00

Czech republic

WEB AND COOKIES INFORMATION

WHAT ARE COOKIES AND WHAT THEY ARE USED FOR

Cookies are text files that store certain information for a limited time. When you first enter the relevant website, your browser will automatically download these files and save them to your device (phone, tablet, computer). The cookie contains at least two components. Name and value of the file. It usually also contains the date when it will be automatically deleted (this is set according to the planned expiration of the file). There is a difference between session cookies and persistent cookies. Session cookies are automatically deleted as soon as the browsing session ends. Persistent cookies will remain stored on your computer for the entire life of the respective cookies and will not be deleted until the end of that period.

Cookies are designed to make it easier for users to visit the website and thus make such visits user-friendly. These cookies will remember your preferred settings if you return to a particular website and will allow the site to „remember“ which products you last added to the cart or ensure that the site is automatically displayed in your preferred settings or with your preferred font size, preferred language, etc.

We use only technical, functional cookies that are necessary for the proper functioning of the website.

These cookies are necessary in order for us to display our website and function as it should (eg so that our content is displayed to you in the settings you prefer – for example, in a certain language or otherwise easier for you to browse).

We can work with technical, functional cookies on the basis of legal regulations. Without them, we would not be able to provide you with our services.

You can also adjust your browser settings and enable / disable cookies.

However, rejecting all cookies may result in functional limitations of certain websites.

OVERVIEW OF WEB COOKIES WWW.SMETANAFILM.CZ

CookieConsent

 • Type: technical
 • Provider: smetanafilm.cz
 • Type: HTTP
 • Expiration: 1 year
 • Purpouse: Determines what the user’s consent mode is.

cookie_notice_accepted

 • Type: technical
 • Provider: smetanafilm.cz
 • Type: HTTP
 • Expiration: 29 days
 • Purpouse: Indicate if the visitor has accepted the cookie acceptance field. This ensures that the cookie acceptance field does not reappear when it was accepted. (In case of using the cookie bar)